ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

סביבת הניהול כיום מחייבת קבלת החלטות מושכלת תוך לקיחת סיכונים, אחרת יתכן שבלעדיה לא תתרחש התחדשות ולא תתקיים צמיחה. סיכונים רבים המצויים בארגון ובסביבתו יכולים להשפיע על פעולות הארגון ועל תוצאותיו התפעוליות והכספיות. ניתוח ואיתור מוקדי הסיכונים הארגוניים, התפעוליים והפיננסים להם חשוף הארגון ואשר בהם טמונה רמת הסיכון הגבוהה ביותר, הכנת תוכנית מתאימה לטיפול בסיכונים הטמונים בפעילות הארגון ויצירת מערך בקרה נאות אשר יתריע על התממשות אפשרית של סיכונים אלו, ימזערו את הסיכונים הפוטנציאליים או את סבירות התממשות הסיכון או אף ימנעו חלק מהסיכונים.

צוות המומחים מלווה ארגונים מובילים ממגזרים שונים ביישום הליך של ניהול סיכונים כולל.

במסגרת שירותי ניהול סיכונים אנו מלווים את הארגון ביישום מכלול הפעולות הנדרשות, לרבות:
 • איתור, מיפוי, ניתוח ודירוג הסיכונים השונים בארגון
 • בניית מפת הסיכונים הארגונים (HEAT MAP)
 • סיוע להנהלה ולדירקטוריון בקביעת "תיאבון לסיכון" ובגיבוש 'תוכנית הפחתה'
 • פיתוח המסגרת המושגית לניהול הסיכונים בארגון והנחלתה בקרב היחידות השונות
 • קביעת מדיניות ניהול סיכונים כולל בארגון
 • גיבוש מדדי סיכון (KPI's ו-KRI's – מדדים תוצאתיים סטטיסטיים, עסקיים ותפעוליים, שיש בהם כדי להצביע על שינוי בפרופיל הפעילות או הסיכון)
 • עיגון נהלי עבודה והנחיות ליישום מדיניות ניהול הסיכונים
 • הטמעת המדיניות והליכי העבודה שנקבעו כדבר שבשגרה בתרבות הארגונית (הדרכות, סדנאות מנהלים, פגישות יעוץ פרטניות ועוד)
סקר סיכונים

איתור הסיכונים וניתוחם מבוצע באמצעות סקר סיכונים, שהינו השלב הראשון מבין ארבעה שלבים מרכזיים בתהליך ניהול הסיכונים. במסגרת הסקר מזהים את הסיכונים הקיימים בתהליכי העבודה השונים בארגון ומדרגים אותם לפי רמת ההשלכה הפוטנציאלית שלהם על הארגון (על פי מכפלת נזק והסתברות) – רמה שורשית ורמה שיורית.

תוצר העבודה – מטריצת הסיכונים ומפת הסיכונים הארגונית – מהווים כלי עבודה ראשון במעלה בהתנעת הליך לניהול סיכונים מושכל בארגון ועל כן קיימת חשיבות מכרעת בביצועו על ידי מומחים בתחום ובעלי ניסיון מתאים.

הפירמה הינה מהמובילות בארץ בביצוע סקרי סיכונים למגוון לקוחותיה מכלל מגזרי המשק, תוך התמחות ייחודית בסקרי סיכונים במגזרים הבאים:

 • המגזר הממשלתי (משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות)
 • גופים מוסדיים
 • המגזר השלישי / מגזר הארגונים ללא מטרת רווח והארגונים החברתיים
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • המגזר המוניציפלי

 

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: