מרכז המידע

Nessletter_June2017

יוני 2017

רפורמת המיסוי של ממשל טראמפ  

לאחרונה, פרסם ממשל טראמפ את הצעתו לביצוע רפורמה רחבת היקף במשטר המס האמריקאי. מטרת המרכזית של הרפורמה היא להביא להפחתה משמעותית במיסוי האישי ובמיסוי החברות, וכפועל יוצא להביא לעלייה בשיעורי הצמיחה, יצירת מקומות עבודה ולפישוט של חוקי המס בארה"ב. להלן טיוטת עיקרי ההצעה הן ברמת המיסוי האישי והן ברמת מיסוי החברות :

  • בקשות לסיוע במסגרת תכנית "תנופה בתעסוקה" לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה –

תכנית "תנופה בתעסוקה", הינה תכנית אשר שמה לה למטרה לקדם תעסוקה איכותית בקרב עובדים יוצאי אתיופיה ולמצב אותם כמועמדים איכותיים ומובילים להשתלבות בשוק התעסוקה. במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בדרך של הקצאה תחרותית, כאשר התקציב להקצאה הנוכחית עומד על סך של 5.44 מיליון ₪. הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות השכר של עובדים חדשים, אשר נקלטו אצל מבקש הסיוע החל מיום 1.7.2016, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.42 [להוראה – לחץ/ י כאן]. ביום 17.5.2017,

  • חוק מס הכנסה – הגדלת נקודות זיכוי להורים לשנים 2017 ו- 2018 –

ביום 16.5.17, פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן: "הוראת השעה"). במסגרת הוראת השעה, הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו- 2018. בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם, כמפורט להלן: בשנת הלידה – 1.5 נקודות זיכוי; בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי. בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות זיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018), משנת הלידה לשנה העוקבת. לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך. תחולת הוראת השעה הינה רטרואקטיבית, החל מיום 1.1.2017 [להוראת השעה ולהנחיית רשות המסים בנושא – לחץ/י כאן].

  •  תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי)

ביום 16 במאי 2017 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017, הקובעות את הכללים הנדרשים לצורך יישום מסלולי הטבות מס ייחודיים למפעלים טכנולוגיים, שהמרכזי שבהם הנו מסלול ההטבות ל-"מפעל טכנולוגי מועדף". התקנות עוסקות בעיקר באופן יישום נוסחת ה-Nexus הקובעת את מנגנון ייחוס ההכנסה הטכנולוגית הזכאית להטבות, ובכלל זה – קביעת נוסחת הייחוס של חלק ההכנסה המוטבת (לרבות מנוף של 130% לטובת ההוצאות המוכרות), התייחסות למצב של פיתוח בחו"ל, התייחסות למצב של רכישת נכסים לא מוחשיים שפותחו בישראל ובחו"ל וכו'. לתקנות לחץ/י כאן

 

הירשם לעדכוני הניוזלטר במייל