מרכז המידע

Nessletter_May2017

מאי 2017

  • הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים –

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעניינה הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו- 2018 [להצעת החוק – לחץ/י כאן, למצגת נטו משפחה – לחץ/י כאן].

  • מדריך דע את זכויותיך לשנת 2016 –   

רשות המסים פרסמה את מדריך "דע זכויותיך" לשנת 2016, הכולל, בין היתר, מידע בדבר החייבים בהגשת דו"ח, אופן הגשת הדו"ח ותשלום המס, מידע בדבר פטורים, ניכויים וזיכויים ועוד [למדריך –לחץ/י  כאן].

רשות המסים פרסמה החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינלאומי ומס ערך מוסף:

החלטת מיסוי 8549/17 בנושא מיסוי בינלאומי – עניינה של ההחלטה בתושב חוץ המחזיק במניות של חברה פרטית תושבת ישראל, אשר נרכשו על ידו בשנות המס 2012 ו- 2013. תושב החוץ התכוון לתת לבנו, שהינו תושב ישראל הנחשב ל"תושב ישראל לראשונה" משנת 2014, את המניות במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה, כאשר בכוונת הבן למכור את המניות בעתיד. במסגרת הבקשה נתבקש לקבוע, כי מכירת המניות ע"י הבן תהיה פטורה ממס. הבקשה נדחתה ונקבע, כי מדובר בחברה תושבת ישראל, ולכן מקום הפקת רווח ההון במכירת מניותיה הוא בישראל ומשכך לא יחול הפטור לפי סעיף 97(ב)(1) לפקודה, החל רק במכירה של נכסים מחוץ לישראל. עוד נקבע, כי במכירת המניות לא יחול גם הפטור לפי סעיף 97(ב3)(3) לפקודה (המקנה פטור לתושב ישראל לראשונה אשר רכש מניות בהיותו תושב חוץ, גם באם מדובר במכירת מניות של חברה תושבת ישראל), וזאת נוכח לאור הסייג הקבוע בסעיף הנ"ל, המחריג במפורש מגדרי הפטור נכס שהגיע ליחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.

החלטת מיסוי 1897/17 בנושא מס ערך מוסף – עניינה של ההחלטה בחברה שהתקשרה עם חברה תושבת חוץ בעסקאות ליצוא טובין. בהתאם להסדר בין החברות, לאחר ההזמנה, הטובין מועברים לבית אריזה לצורך ביצוע פעולות הכנה ליצוא (פעולות העשויות להימשך מספר חודשים). בהתאם לתנאי המכר, החברה מסיימת את התחייבויתיה בעסקה כאשר היא מעמידה את הטובין בבית האריזה. הטובין נגנבו בעת פריצה למחסני בית האריזה, ולפיכך התבקש אישור כי מכירת הטובין שנגנבו חייב במע"מ בשיעור אפס. הבקשה נדחתה, שכן במקרה זה מדובר בטובין שיועדו ליצוא ונגנבו טרם ייצואם. דהיינו, הטובין לא יוצאו ואף לא הותר בגינם רשימון יצוא, ולפיכך לא מתקיימים התנאים הנדרשים לחיובה של המכירה כעסקה החייבת במע"מ בשיעור אפס.

הירשם לעדכוני הניוזלטר במייל