ניוזלטר יולי אוגוסט 2017

מרכז המידע

Nessletter_July2017

יולי אוגוסט 2017

 ניוזלטר – גיליון יולי אוגוסט

קוראים נכבדים,

בניוזלטר גיליון יולי-אוגוסט כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בשבוע שעבר פורסמו ברשומות התקנות לחוק– תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך), התשע”ז – 2017.

ראו כאן

כאמור בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב-2011 (להלן: “החוק”). מטרת החוק, בין היתר, למנוע קיומם של חוזים בהם התמורה המשולמת לקבלן אינה מכסה על הוצאות השכר הריאליות (עלות מעביד) שיש למעביד בגין עובדיו וכן, עלויות נוספות הקשורות בהעסקתם.

האכיפה תעשה באמצעות הטלת סנקציות ועיצומים כספיים על מזמיני השירות המתקשרים עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה בחוזה הפסד.

על מה יש להקפיד?

החוק מחייב את מזמין השירות לפרט בחוזה ההתקשרות עם הקבלן שלושה סעיפים:

 • פירוט כלל רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו המרכיבים את עלות השכר המינימאלית.
 • הצהרת הקבלן על עלויות נוספות שיתווספו לעלות השכר המינימאלית.
 • הצהרת הקבלן על רווח צפוי שיתווסף לעלות השכר המינימאלית והעלויות הנוספות.

ביום 26.6.2017 פורסם ברשומות צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע”ז – 2017 (הצו) במסגרתו נוספו להפרות שבגינם ניתן להטיל עיצום כספי, גם הפרות הנוגעות להוראות בטיחות בעבודה, כגון: הפרות של הוראות בטיחות הנוגעות לעבודה בגובה, בטיחות בעגורנים, בטיחות בחפירות והריסות וכיו”ב.

המלצתנו

 • כל מזמין שירות בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה יוודא משפטית, כי החוזה שחתם למול הקבלן תקין וכי בחוזה נכללים כלל הסעיפים הנדרשים על פי החוק.
 • לערוך ביקורת פנימית כנדרש בחוק ותקנותיו.

 

תקנות הגנת השכר – מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

ביום 27.6.2017 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע”ז-2017.

נוסח התקנות קובע, בתמצית, כי בכפוף להסכמת העובד בכתב, רשאי יהיה המעסיק שלא למסור לעובד את תלוש השכר בעותק מודפס – אלא באמצעות שליחת התלוש לכתובת דוא”ל (מטעם המעסיק או פרטית של העובד), או באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק; ובלבד שבכל אחת מהדרכים ניתן להדפיס את תלוש השכר.

בנוסף, על פי התקנות:

 • העובד יהיה רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו לקבל את תלוש השכר באופן אלקטרוני;
 • המעסיק יהיה חייב לאפשר לעובד לקבל תלוש שכר מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקבוע בחוק למסירת תלוש השכר;
 • העובד יידרש להודיע בכתב או במייל חוזר שקיבל את תלוש השכר;
 • במקרה של מסירת התלוש באמצעות אתר מאובטח, יידרש המעסיק להעמיד לרשות העובד גישה לתלוש לתקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים מהמועד הקובע למסירתו;
 • במקרה של שליחת התלוש לתיבת הדואר האלקטרוני הפרטית של העובד, ובנסיבות בהן המעסיק לא קיבל הודעה בכתב מהעובד או חיווי של מערכת הדואר האלקטרוני לפיהן התלוש התקבל, תחול על המעסיק חובה להמציא לעובד תלוש מודפס במסירה חוזרת לא יאוחר מעשרה ימים לאחר המועד הקובע למסירתו;
 • המעסיק יהיה חייב להבטיח, באמצעות שימוש באמצעים סבירים, כי הגישה לתלוש השכר והצפייה בו תהיה לעובד בלבד (או בהרשאתו), תוך הצפנת המידע; כמו כן על המעסיק לנקוט בטכנולוגיה שתבטיח מניעת שינויים בתלושים שנמסרו באופן זה.

 

דחיית המועד להגשת הצהרה לעניין מס ריבוי דירות

מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם שר האוצר, משה כחלון,  דחה את מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי על ריבוי דירות ליום ה- 31.7.17. עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם ולשלם את המס על פי הוראות החוק.
כידוע, כנגד חוק מיסוי על ריבוי דירות הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בה נתן בית המשפט החלטה המורה להוציא צו על תנאי המורה למשיבים בעתירה – כנסת ישראל, משרד האוצר ואחרים, להתייצב וליתן טעם מדוע לא יבוטל פרק י”ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע”ז-2016, שעניינו מס ריבוי דירות, וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורד לשורש ההליך.

הירשם לעדכוני הניוזלטר במייל